Δήλωση ενδιαφέροντος για τη σύσταση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης

Τι είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την παροχή επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για διάφορους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως:

  • Γήρατος
  • Θανάτου
  • Αναπηρίας
  • Ασθενείας
Για κάθε κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου δημιουργείται Κλάδος με λογιστική αυτοτέλεια, όπως Κλάδος Εφάπαξ, Κλάδος Σύνταξης ή/και Κλάδος Υγείας.Οφέλη

Ανακαλύψτε τα οφέλη συμμετοχής σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης μέσα από μία σύντομη παρουσίαση.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για την ίδρυση του Ταμείου Συμβολαιογράφων: